مشاوره حقوقی

اشخاص مصلحت اندیش قبل از هرگونه اقدام در خصوص امور حقوقی اعم از معاملات ، تجارت و ………. و همچنین به هنگام طرح دعوی حقوقی و یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه ایشان و همچنین سایر موارد حقوقی ، با بهره مندی از مشاوره حقوقی وکیل دادگستری و با کسب آگاهی های لازم  ، موقعیت خویش را در مسائل و مشکلات احتمالی و یا بوجود آمده سنجیده و سپس اقدام به انجام هرگونه معامله ، تجارت و . . . می نمایند .

آنچه باید توجه داشت این است که ، به دلیل تخصصی شدن وکالت و مشاوره حقوقی لازم است افراد و اشخاص از وکلایی مشاوره دریافت نمایند که متخصص در آن زمینه و رشته باشند .

تخصص حقوقدانان ما :

•ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه حقوق سرمایه گذاری داخلی و بین المللی.
•ارائه خدمات مشاوره حقوقی در حوزه پیمانکاری ، ساخت و ساز و مسئولیت حرفه ای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین و کارگران.
•ارائه خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف مدیریتی به منظور آگاهی مدیران از آثار و مسئولیتهای حقوقی و کیفری اقدامات دوره مدیریت.
•ارائه خدمات در خصوص نحوه صدور اسناد تجاری، بروات، چک و نحوه واخواست و اجرای آنها.
•ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون صنعت و معدن از مرحله تاسیس تا بهره برداری حسب نیاز مخاطبین.
• ارائه خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف و در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران عالی و اجرایی.
•ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون تضمین های قراردادی و امکان تعدیل و یا تعیین نوع و نحوه اجرای آن.
•ارائه خدمات مشاوره حقوقی در خصوص روابط کارگری و کارفرمایی و مشکلات مربوط به هیأت های حل اختلاف و تشخیص کارگر و کارفرما.
•ارائه خدمات مشاوره حقوقی در حوزه ثبت شرکتهای تجاری ، تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی ، تنظیم اساسنامه شرکتها ، تبدیل و انحلال شرکتها ، تصفیه و ورشکستگی.