دفتر حقوقی قالیچی با وکلای با تجربه ی خود، در کلیه پرونده های ناشی از اختلافات حقوقی در مراجع قضایی و اداری خدمات حقوقی ارزشمندی ارائه می دهد.

همچنین، دفتر حقوقی قالیچی در زمینه ی دعاوی کیفری، درهر مرحله از تحقیقات، تعقیب و رسیدگی در دادگاه، با تهیه ی دفاعیه  و حضور در کلیه ی جلسات رسیدگی، در کنار موکلین خود قرار گرفته و جهت احقاق حقوق آنان کلیه ی خدمات مربوطه را ارائه می دهد.